Palliatieve & terminale zorg thuis. Werkzaam in Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn en Maarsbergen

Steun ons

De hulpverlening door onze vrijwilligers is voor u geheel kosteloos. Voor het opleiden en begeleiden van onze vrijwilligers maken we uiteraard wel kosten. Daarom zijn giften voor ons werk van harte welkom. Mede dankzij uw gift kan dit werk voortgang hebben. Voor de vrijwilligers is uw gift ook een teken dat hun werk wordt gewaardeerd en is het voor hen een bemoediging hiermee door te gaan.

De Belastingdienst heeft NPV-afdeling Zeist aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw giften dus aftrekken van uw inkomstenbelasting. Hieronder vindt u de voor de ANBI vereiste gegevens over onze vereniging.

ANBI-gegevens

Officiële naam

Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling Zeist

RSIN-nummer

81 55 83 631

Contactgegevens

Postadres: Oude Arnhemseweg 199a
3705 BB Zeist
email: secr@npvzeist.nl

Visie en missie

Onze visie en missie kunt u hier downloaden.

Bestuur

Het bestuur van de NPV-afdeling Zeist bestaat uit

Voorzitter: dhr. Leendert Seekles
Secretaris: mw. Martine Mol
Penningmeester: dhr. Johan Klaassen
Contactpersoon vrijwilligers: mw. Elien Wildeman
Algemeen adjunct: dhr. Jan Heijting

Beloningsbeleid

Coördinator

Er zijn twee betaalde coördinatoren. Zij vallen onder de C.A.O. verpleegkundig personeel.

Vrijwilligers

De vrijwilligers ontvangen een onkosten (met name reiskosten) vergoeding.

Bestuur

Bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding.

Verslag activiteiten

Lees hier het jaarverslag van de afdeling over 2021.

Inzage financiën

Lees hier de Balans over 2019 en de Staat van baten en lasten over 2019.

Steun onze organisatie

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer:

NL 64 RABO 01621 80 2 84

t.n.v. Nederlandse Patienten Vereniging afdeling Zeist.